Vzory smluv a podání vypracované advokátem (zdarma ke stažení)

 
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti a souhlas se zápisem do obchodního rejstříku - vzor 2019
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti a souhlas se zápisem v již existující společnosti - vzor 2019
Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene dle NOZ - vzor 2019
Darovací smlouva na bytovou jednotku s věcným břemenem na dožití dárců - vzor 2019
Darovací smlouva na bytovou jednotku vymezenou dle NOZ - vzor 2019
Darovací smlouva na bytovou jednotku vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů - vzor 2019
Darovací smlouva na nemovitost - vzor 2019
Darovací smlouva na nemovitost uzavřená mezi příbuznými - vzor 2019
Darovací smlouva na pozemek dle NOZ - vzor 2019
Darovací smlouva pro případ smrti - vzor 2019
Dohoda o pracovní činnosti - vzor 2019
Dohoda o provedení práce - vzor 2019
Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor 2019 (bez odstupného pro zaměstnance)
Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor 2019 (s odstupným pro zaměstnance)
Dohoda o vypořádání dědictví - vzor 2019
Dovolání - vzor 2019 (dovolání k Nejvyššímu soudu)
Jak vyplnit návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - vzor 2019
Kupní smlouva na automobil - vzor 2019
Kupní smlouva na bytovou jednotku vymezenou dle občanského zákoníku - vzor 2019
Kupní smlouva na bytovou jednotku vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů - vzor 2019
Kupní smlouva na nemovitost - vzor 2019
Kupní smlouva na nemovitost s hypotečním úvěrem - vzor 2019
Kupní smlouva na pozemek - vzor 2019 s komentářem
Motivační dopis - vzor 2019
Nájemní smlouva na byt - vzor 2019
Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor 2019
Odstoupení od kupní smlouvy na jízdní kolo - vzor 2019
Odvolání - vzor 2019 (odvolání proti rozsudku soudu I. stupně)
Odvolání z místa vedoucího zaměstnance - vzor 2019
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacení části mzdy - vzor 2019
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence - vzor 2019
Plná moc - vzor 2019 (generální plná moc udělená advokátovi)
Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli - vzor 2019
Pracovní smlouva na dobu neurčitou - vzor 2019
Protokol o předání nemovitosti - vzor 2019
Předžalobní výzva dle § 142a OSŘ - vzor 2019
Smlouva o advokátní úschově peněz - vzor 2019
Smlouva o bezplatné zápůjčce - vzor 2019
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - vzor 2019
Smlouva o postoupení pohledávky - vzor 2019
Smlouva o půjčce peněz bez úroků - vzor 2013
Smlouva o půjčce peněz s úroky - vzor 2013
Smlouva o výpůjčce - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o výpůjčce automobilu - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o výpůjčce bytu - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o výpůjčce stroje / zařízení - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o výpůjčce věci movité - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o zápůjčce finančních prostředků - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o zápůjčce hotovosti - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o zápůjčce peněz bez úroku - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o zápůjčce peněz s úroky - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o zápůjčce stavebního materiálu - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)
Smlouva o zúžení společného jmění manželů - vzor 2019 (tzv. předmanželská smlouva)
Souhlas jednatele se zápisem do obchodního rejstříku - vzor 2019
Souhlas vlastníků nemovitosti s umístěním sídla společnosti - vzor 2019
Strukturovaný životopis - vzor 2019
Substituční plná moc - vzor 2019 (udělená advokátem koncipientovi)
Trestní oznámení - vzor 2019
Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři - vzor 2019
Výpověď dohodou bez odstupného - vzor 2019
Výpověď dohodou s odstupným pro zaměstnance - vzor 2019
Výpověď nájmu bytu nájemcem - vzor 2019
Výpověď nájmu bytu pronajímatelem - vzor 2019 (výpověď z důvodu neplacení nájemného)
Výpověď smlouvy s UPC - vzor 2019
Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance - vzor 2019
Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - vzor 2019
Závěť dle NOZ - vzor 2019 (závěť s rozdělením věcí a podílů na majetku zůstavitele)
Závěť nepsaná vlastní rukou - vzor 2019
Závěť psaná vlastní rukou dle NOZ - vzor 2019 (závěť s ustanovením dědice a náhradního dědice)
Zpětvzetí návrhu na vklad - vzor 2019
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance - vzor 2019
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele - vzor 2019
Žádost o prominutí penále - vzor 2019
Žaloba na ochranu osobnosti - vzor 2019
Žaloba na určení otcovství - vzor 2019
Žaloba o vyklizení bytu - vzor 2019
Žaloba o zaplacení smluvní pokuty - vzor 2019
Žaloba vylučovací - vzor 2019 (návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí)

 
 
TOPlist