Dohoda o pracovní činnosti - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 

[Jméno a příjmení zaměstnavatele / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

v případě, že je zaměstnavatelem právnická osoba:

[zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345]

[zastoupená jednatelem Janem Novákem]           


(dále jen „zaměstnavatel")


a


[Jméno a příjmení
]

rodné číslo [……]

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]


(dále jen "zaměstnanec")


uzavřeli tuto dohodu o pracovní činnosti:


1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude u zaměstnavatele vykonávat [truhlářské práce].

2. Sjednané práce budou prováděny v období od [1. 1. 2016 do 31. 12. 2016].

3. Místem výkonu práce je [Praha].

4. Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálně 80 hodin měsíčně.

5. Za práci vykonávanou podle této dohody bude zaměstnavatel zaměstnanci zasílat odměnu ve výši [100] Kč za každou odpracovanou hodinu, a to převodem na bankovní účet č. [000111000/0800].

5. Před uzavřením této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, jež pro něho vyplývají z této dohody, s pracovními a jinými předpisy, vztahujícími se k vykonávané práci. Zaměstnanec se zavazuje se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce u zaměstnavatele.

6. Zaměstnanec je povinen vykonávat osobně, svědomitě a řádně přidělenou práci podle této dohody, řídit se pokyny zaměstnavatele a příslušnými předpisy. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel seznámil s předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu a že byl v této oblasti řádně proškolen.

7. Zaměstnanec souhlasí s uchováním a zpracováním veškerých osobních dat a dokladů souvisejících s dohodou o pracovní činnosti, a to po dobu výkonu pracovních úkolů i po jejich skončení, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec souhlasí s poskytnutím svého rodného čísla zaměstnavateli.

8. Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovně právními předpisy. Tato dohoda byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení. Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

 

V Praze dne [30.12.2015]

 

 


Podpis zaměstnance                               Podpis a razítko zaměstnavatele

.............................                               ..............................................

[Jméno a příjmení]                                 [Jméno a příjmení

 

 

CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE DOHODA PLNĚ CHRÁNÍ VAŠE PRÁVA?

PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM - ODBORNÍKEM NA PRACOVNÍ PRÁVO.


CENA ZA PRVNÍ KONZULTACI (do 20 minut): 450 Kč*

KONTAKT: 604 99 11 88, adam@tosovsky-advokat.cz 

 

Na zkušenosti těch, kteří tuto službu využili před Vámi, se můžete podívat zde (Google recenze), zde (Firmy.cz) nebo zde (Facebook). 

 

*Uvedená cena platí v případě konzultace prostřednictvím telefonu či emailu 

 

 

 

Stručný komentář advokáta Adama Tošovského

Dohoda o pracovní činnosti patří společně s dohodou o provedení práce mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody upravuje zákoník práce v § 74 a násl. (viz níže). 

Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci pouze v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby (tj. maximálně 20 hodin týdně). Podle ustanovení § 76 odst. 3 zákoníku práce se dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. 

Využívání dohody o pracovní činnosti namísto pracovního poměru skýtá, zejména z pohledu zaměstnavatele, mnoho výhod. Zaměstnanci pracující na jejím základě nemají nárok na dovolenou (pakliže se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou jinak). Další významnou výhodou - ve srovnání s pracovním poměrem - je jednoduché ukončení pracovněprávního vztahu, neboť není vázáno na nutnost sdělení konkrétního důvodu, a výpovědní doba činí pouze 15 dní (smluvně lze však dohodnout i kratší či delší výpovědní dobu).  

Dohoda o pracovní činnosti musí povinně obsahovat tyto údaje:
• sjednané práce (zákon nestanoví, jak podrobně musí být sjednaný druh práce popsán)
• sjednaný rozsah pracovní doby
• dobu, na kterou se dohoda uzavírá 

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jinak je od počátku neplatná. 

 

Právní úprava:


Zákoník práce:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

§ 74

Obecné ustanovení

    (1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

    (2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 

 

§ 76

Dohoda o pracovní činnosti


(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.


§ 77

Společné ustanovení

(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasné přidělení,

c) odstupné,

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

e) překážky v práci na straně zaměstnance,

f) dovolenou,

g) skončení pracovního poměru,

h) odměňování (dále jen „odměna z dohody"), s výjimkou minimální mzdy, a

i) cestovní náhrady.

(3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.

(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

(5) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu.

(6) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

 

 1. 1. 2019


TOPlist