Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene dle NOZ - vzor 2020  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

 

   

 

 

[Jméno a příjmení]
 

rodné číslo [……]

 

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]


(dále jako „dárce“ a „oprávněný z věcného břemene“)

 

 

 

a

 

 

 

[Jméno a příjmení]

 

rodné číslo [……]

 

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

(dále jako „obdarovaný“ a „povinný z věcného břemene“)

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene:

 


TIP:

POKUD SI PŘI VYPLŇOVÁNÍ NEBUDETE ČÍMKOLI JISTI, MŮŽETE VYUŽÍT POMOCI ODBORNÍKA (podrobnosti jsou uvedeny na konci tohoto vzoru). 

 

 

 

I. Darovací smlouva 

1. Dárce je vlastníkem bytové jednotky č. [...] s výměrou [...]m2 o dispozici [např. 3+kk], která je umístěna v domě č.p. [...], postaveném na pozemku parc. č. [...], společně s podílem na společných částech domu a pozemku parc. č. [...] ve výši [.../....], nacházející se v katastrálním území [...], obec [...], část obce [...], vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro [...], katastrálního pracoviště [...] na listu vlastnictví č. [...] (dále jen „byt").

2. Příslušenství bytu tvoří [sprchový kout, WC, sklep a balkon o výměře ...m2]. Výměra balkonu není započítána do výše uvedené výměry bytu.

3. Součástí bytu je [veškerá jeho vnitřní instalace (zejména rozvody elektřiny, plynu atp.), topná tělesa a plynový kotel].

4. Vybavení bytu tvoří [nábytek, elektronika, koberce, závěsy, spotřebiče].

5. Dárci nejsou známy žádné faktické ani právní vady bytu ani pozemku a prohlašuje, že na bytu neváznou věcná břemena ani jiná práva třetích osob.

6. Obdarovaný potvrzuje, že se seznámil se stavem bytu, jeho příslušenství, součástí a vybavení a vůči těmto nemá žádné námitky.

7. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému celý svůj výše popsaný byt s jeho součástmi, příslušenstvím a vybavením. Obdarovaný tento dar přijímá.

 

II. Smlouva o zřízení věcného břemene

1. Obdarovaný jako povinný z věcného břemene zřizuje pro dárce jako pro oprávněného z věcného břemene služebnost - právo doživotního, [výlučného] a bezplatného užívání celého bytu včetně jeho příslušenství, součástí a vybavení.

2. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně.

3. Věcné břemeno se zřizuje jako věcné právo. 

4. [Dárce bude ze svých prostředků hradit náklady vznikající při užívání bytu, zejména topení, elektřinu, vodné a stočné, poplatky za televizi, rozhlas a internet atp.].

5. [Obdarovaný bude ze svých prostředků hradit náklady na opravy a údržbu bytu bude hradit obdarovaný].

6. Dárce jako oprávněný právo věcného břemene přijímá a obdarovaný je povinen výkon jeho práva strpět.

 

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré správní poplatky spojené s uzavřením této smlouvy, jakož i s vkladem všech práv do katastru nemovitostí, hradí na základě dohody smluvních stran [obdarovaný].

2. V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí či věcného břemene ve prospěch dárce, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, eventuálně k uzavření nové darovací smlouvy, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění zjištěných vad, odpovídat obsahu této darovací smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu. Obdobným způsobem bude postupováno, pokud katastrální úřad vyzve smluvní strany k doplnění či opravě podaného návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitostem na podkladě této smlouvy. 

3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

4. Veškeré dodatky, úpravy nebo změny této smlouvy musí být učiněny v písemné formě oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva byla vyhotovena ve [počet] stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom a jeden stejnopis bude předložen katastru nemovitostí.

 

V [město] dne [...]                                                           V [město] dne [...]

 

vlastnoruční podpis                                                                  vlastnoruční podpis

..........................                                                                  ..........................                  

[Jméno a příjmení]                                                                   [Jméno a příjmení]

 

 

 

NECHTE SI TUTO SMLOUVU ZDARMA ZKONTROLOVAT ADVOKÁTEM

 

JAK TO FUNGUJE?

·        Zašlete mi emailem Vámi vyplněnou smlouvu.

·        Do 7 dnů Vás budu informovat, zda Vaše smlouva neobsahuje chyby, které by vedly k jejímu zamítnutí ze strany katastru.

 

JE TO OPRAVDU ZDARMA?

 ·      Revize smlouvy a následná informace o jejím stavu je zcela zdarma.

 ·      V případě, že smlouva bude obsahovat zásadní chyby, předložím Vám nezávaznou nabídku na její opravu za cenu 1500 - 2000 Kč (dle rozsahu smlouvy).

 

SMLOUVA NA MÍRU DO 24 HODIN

 ·      Pokud nechcete ztrácet čas s vyplňováním vzoru nebo potřebujete smlouvu ihned, vypracuji Vám do 24 hodin individuální smlouvu na míru za cenu 2500 Kč.

·      Společně se smlouvou získáte možnost objednání návrhu na vklad vlastnického práva (dokument, který musíte předložit na katastru společně se smlouvou) za zvýhodněnou cenu 490 Kč.

 

ZKUŠENOSTI S MÝMI SLUŽBAMI 

·        Na zkušenosti těch, kteří tuto službu využili před Vámi, se můžete podívat zde (Google recenze)zde (Firmy.cz) nebo zde (Facebook).

 

KONTAKTUJTE MNE IHNED

·        tel: 604 99 11 88  (Po-Pá 9-18 hod.)

·        email: adam@tosovsky-advokat.cz 

·        kancelář: Říční 10, Praha 1–Malá Strana

 

Mgr. Adam Tošovský,

advokát, č. ev. ČAK 16445

www.tosovsky-advokat.cz


 

 

 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ K DAROVACÍ SMLOUVĚ:

Darovací smlouva je upravena v § 2055 až 2078 (nového) občanského zákoníku. Předmětem darovací smlouvy je, stejně jako v právní úpravě starého občanského zákoníku, bezplatný převod vlastnického práva k věci z dárce na obdarovaného. V případě převodu věci zapsané do veřejného seznamu (například do katastru nemovitostí) se vyžaduje písemná forma darovací smlouvy. Oproti dosavadní právní úpravě rozšířil nový občanský zákoník oprávnění dárce odvolat dar, a to jednak pro případ hmotné nouze dárce (§ 2068 a násl.), jednak pro nevděk obdarovaného (§ 2072 a násl.).

 

Pro účely návrhu na vklad do katastru nemovitostí je třeba opatřit darovací smlouvu ověřenými podpisy všech smluvních stran, což lze učinit například u advokáta, notáře či na CzechPointu. Ověření jednoho podpisu stojí 30 Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 1. 1. 2013 provádí prostřednictvím formuláře, který dostupný například zde. Společně s návrhem na vklad se katastru (nově od 1. 1. 2013) odevzdává pouze jeden originál darovací smlouvy. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí činí 1.000,- Kč.

 

Příjem daru (věcí movitých i nemovitých) obecně podléhá dani. Od 1. 1. 2014 již ne dani darovací, která byla zrušena, ale dani z příjmů. Obdobně jako v případě dříve uplatňované daně darovací jsou však nejbližší i vzdálenější příbuzní od této daně osvobozeni. Konkrétně se jedná o příbuzné v řadě přímé a manžele, příbuzné v řadě pobočné, a sice sourozence, synovce, neteře, strýce a tety, manžele dětí (zetě a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manžele rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou.

 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA DAROVACÍ SMLOUVY:

Zákon č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník

§ 2055

Základní ustanovení

(1) Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

(2) Plnění z pouhé společenské úsluhy není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat.

§ 2056

Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

§ 2057

(1) Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.

(2) Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.

§ 2058

(1) Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.

(2) Darování věci, kterou dárce nemá, je platné, jen zaváže-li se dárce ve smlouvě věc nabýt.

§ 2059

Zavázal-li se dárce odevzdat dar po uzavření smlouvy, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil.

§ 2060

Bylo-li někomu něco dáno z uznání nebo vzhledem k jeho zásluhám nebo jako zvláštní odměna, je to darování, pokud na to příjemce neměl již dříve právo.

§ 2061

Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

§ 2062

Darování podpory

Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno.

§ 2063

Darování pro případ smrti

Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057.

§ 2064

(1) Bylo-li darováno s příkazem, může dárce požadovat splnění příkazu, jen pokud již sám plnil.

(2) Je-li splnění příkazu ve veřejném zájmu, může splnění příkazu po dárcově smrti požadovat také příslušný orgán veřejné moci nebo právnická osoba oprávněná takový zájem hájit.

§ 2065

Daruje-li někdo vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nahradí škodu, která z toho vznikne. Dárce škodu obdarovanému nahradí i v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. V těchto případech může obdarovaný také od smlouvy odstoupit a dar vrátit.

Pododdíl 2

Zvláštní ustanovení o platnosti darování

§ 2066

Osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý.

§ 2067

(1) Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou.

Pododdíl 3

Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi

§ 2068

(1) Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

(2) Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.

§ 2069

Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného.

§ 2070

Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.

§ 2071

Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Odvolání daru pro nevděk

§ 2072

(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

§ 2073

Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.

§ 2074

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.

§ 2075

(1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

(2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

Společná ustanovení

§ 2076

Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu.

§ 2077

Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.

§ 2078

Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá. To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.1. 1. 2019


TOPlist