Zákony v aktuálním znění (ke stažení v PDF)

 
Advokátní tarif 2018 - aktuální úplné znění (vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů...)
Autorský zákon 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském)
Daňový řád 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 280/2009 Sb.)
Energetický zákon 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání ... v energetických odvětvích)
Exekuční řád 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti)
GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679)
Insolvenční zákon 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení)
Katastrální zákon 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 256/2013 Sb.)
Listina základních práv a svobod - aktuální úplné znění (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.)
Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kt. se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle obč. z.
Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
Nařízení vlády č. 276/2015 (o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem...)
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. kt. se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Notářský řád 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti)
Nový občanský zákoník (NOZ) - důvodová zpráva
Nový občanský zákoník 1/5 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
Nový občanský zákoník 2/5 ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO
Nový občanský zákoník 2019 - v platném úplném znění online (zákon č. 89/2012 Sb.)
Nový občanský zákoník 3/5 ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nový občanský zákoník 4/5 ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nový občanský zákoník 5/5 ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Občanský soudní řád 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 99/1963 Sb.)
Občanský zákoník 2013 - starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.)
Obchodní zákoník 2013 - znění k 31. 12. 2013 (zákon č. 513/1991 Sb.)
Služební zákon 2014 (zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců...) - zrušen
Soudní řád správní 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 150/2002 Sb.)
Správní řád 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 500/2004 Sb.)
Stavební zákon 2019 - úplné znění online
Školský zákon 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 561/2004 Sb.)
Trestní řád 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním)
Trestní zákoník 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 40/2009 Sb.)
Ústava České republiky 2018 - aktuální úplné znění (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Vodní zákon 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů)
Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví výše odměny za zastupování účastníka advokátem - zrušena
Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 246/1992 Sb.)
Zákon o advokacii 2018 aktuální úplné znění (zákon č. 85/1996 Sb.)
Zákon o auditorech 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů)
Zákon o bankách 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 21/1992 Sb.)
Zákon o cenných papírech (zákon č. 591/1992 Sb.) - zrušen
Zákon o cestovních náhradách 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 201/1998 Sb.)
Zákon o církvích a náboženských společnostech 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 3/2002 Sb.)
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (zákon č. 357/1992 Sb.) - zrušen
Zákon o dani silniční 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 16/1993 Sb.)
Zákon o dani z nemovitých věcí 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 338/1992 Sb.)
Zákon o daních z příjmů 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 586/1992 Sb.)
Zákon o DPH 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
Zákon o důchodovém pojištění 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 155/1995 Sb.)
Zákon o elektronickém podpisu 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 227/2000 Sb.)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 300/2008 Sb.)
Zákon o evidenci obyvatel 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 133/2000 Sb.)
Zákon o finanční kontrole 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 320/2001 Sb.)
Zákon o hlavním městě Praze 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 131/2000 Sb.)
Zákon o investičních pobídkách 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 72/2000 Sb.)
Zákon o kolektivním investování (zákon č. 189/2004 Sb.) - zrušen
Zákon o krajích / krajské zřízení 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 129/2000 Sb.)
Zákon o léčivech 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 378/2007 Sb.)
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 202/1990 Sb.)
Zákon o matrikách, jménu a příjmení 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 301/2000 Sb.)
Zákon o mezinárodním právu soukromém 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 91/2012 Sb.)
Zákon o místních poplatcích 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 565/1990 Sb.)
Zákon o myslivosti 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 449/2001 Sb.)
Zákon o nadacích a nadačních fondech 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 227/1997 Sb.)
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (zákon č. 116/1990 Sb.) - zrušen
Zákon o nemocenském pojištění 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 187/2006 Sb.)
Zákon o obcích / obecní zřízení 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 128/2000)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 248/1995 Sb.) - zrušen
Zákon o obecní policii 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 553/1991 Sb.)
Zákon o obchodních korporacích 2018 - aktuální znění (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech)
Zákon o odpadech 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 185/2001 Sb.)
Zákon o ochraně osobních údajů 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 101/2000 Sb.)
Zákon o ochraně ovzduší 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 201/2012 Sb.)
Zákon o ochraně přírody a krajiny 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 114/1992 Sb.)
Zákon o ochraně spotřebitele 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 634/1992 Sb.)
Zákon o pedagogických pracovnících 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 563/2004 Sb.)
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 42/1994 Sb.)
Zákon o platebním styku 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 284/2009 Sb.)
Zákon o pohřebnictví 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 256/2001 Sb.)
Zákon o pojistné smlouvě 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 37/2004 Sb.)
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 2018 (zákon č. 38/2004)
Zákon o pojišťovnictví 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 277/2009 Sb. )
Zákon o pomoci v hmotné nouzi 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 111/2006 Sb.)
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 2018 - aktuální úplné znění (z. č. 329/2011 Sb.)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu)
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 125/2008 Sb.)
Zákon o přestupcích 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 200/1990 Sb.)
Zákon o regulaci reklamy 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 40/1995 Sb.)
Zákon o rodině 2013 (zákon č. 94/1963 Sb.) - zrušen
Zákon o rozhodčím řízení 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 216/1994 Sb.)
Zákon o sdružování občanů 2013 (zákon č. 83/1990 Sb.) - zrušen
Zákon o sociálních službách 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 108/2006 Sb.)
Zákon o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb.) - zrušen
Zákon o soudech a soudcích 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 6/2002 Sb.)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 218/2003 Sb.)
Zákon o spotřebních daních 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 353/2003 Sb.)
Zákon o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb.) - zrušen
Zákon o správních poplatcích 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 634/2004 Sb.)
Zákon o účetnictví 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 563/1991 Sb.)
Zákon o Ústavním soudu 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 182/1993 Sb.)
Zákon o veřejném zdravotním pojištění 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 48/1997 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 137/2006 Sb.)
Zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb.) - zrušen
Zákon o volbách do Evropského parlamentu 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 62/2003 Sb.)
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 247/1995 Sb.)
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 130/2000 Sb.)
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 491/2001 Sb.)
Zákon o vysokých školách 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 111/1998 Sb.)
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 2016 - aktuální úplné znění (z.č. 121/2008 Sb.)
Zákon o vyvlastnění 2018 - aktuální úplné znění (z. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku...)
Zákon o zaměstnanosti 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 435/2004 Sb.)
Zákon o zbraních 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 119/2002 Sb.)
Zákon o životním a existenčním minimu 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 110/2006 Sb.)
Zákoník práce 2019 - úplné znění online (zákon č. 262/2006 Sb.)
Živnostenský zákon 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

 
 
TOPlist