Výpověď nájmu bytu pronajímatelem - vzor 2018 (výpověď z důvodu neplacení nájemného)  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU ZE STRANY PRONAJÍMATELE

Z DŮVODU NEPLACENÍ NÁJEMNÉHO

 

 

[Jméno a příjmení nájemce] 

[adresa nájemce]

 

Výpověď nájmu bytu

 

Vážený pane [Příjmení nájemce],

vypovídám tímto nájemní smlouvu uzavřenou dne [1.1.2014], na základě které jste nájemcem bytu č. [5] o velikosti [60] m2 na adrese [adresa bytu].

Důvodem výpovědi je skutečnost, že jste nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu [tří] předcházejících měsíců (leden, únor a březen 2016). Na základě ustanovení § 2291 občanského zákoníku jste tímto porušil svou povinnost vyplývající z nájmu zvlášť závažným způsobem a nájem tímto vypovídám bez výpovědní doby. V souladu s výše uvedeným ustanovením Vás vyzývám, abyste mi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu, byt odevzdal.

V souladu s ustanovením § 2286 občanského zákoníku Vás upozorňuji, že máte právo vznést proti výpovědi námitky a na základě ustanovení § 2290 občanského zákoníku máte právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, a to do dvou měsíců ode dne doručení výpovědi.

 

V [město] dne [...]

 

vlastnoruční podpis 

[Jméno a příjmení pronajímatele]

 

 

 1. 1. 2018


TOPlist