Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

UZNÁNÍ DLUHU
A DOHODA O JEHO PLNĚNÍ VE SPLÁTKÁCH

 

 

 

[Jméno a příjmení]

rodné číslo/datum narození: [……] 

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

 

(dále jen „věřitel")

 

 

[Jméno a příjmení]

rodné číslo/datum narození: [……] 

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

 

(dále jen „dlužník")

 

tímto dlužník uznává svůj závazek vůči věřiteli a věřitel s dlužníkem uzavírají dohodu o splátkovém kalendáři:

 

I. Uznání závazku co do důvodu a výše
Dlužník Petr Jedlička uznává svůj dluh ve výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) ze dne 1.1.2008, který byl půjčkou na koupi automobilu, od pana Petra Jedličky a uznává, že tento dluh zaplatí a uznává, že tato dlužná částka dosud nebyla ani z části splacena a dluh trvá v plné výši.

 

Kopie smlouvy o půjčce ze dne 1. 1. 2008 je přílohou této smlouvy.

 

II. Splátkový kalendář
Dlužník se zavazuje, že svůj dluh věřiteli splní, a to v následujících termínech:

 

1. splátka dne 1. 11. 2010 ve výši 80.000 Kč
2. splátka dne 1. 12. 2010 ve výši 60.000 Kč
3. splátka dne 1. 1. 2011 ve výši 60.000 Kč

Splátky závazku budou poukazovány na účet vedený u Komerční Banky a.s. č.ú. 2304-230485/0100 nebo proti podpisu v hotovosti.

 

III. Smluvní pokuta
V případě, že se dlužník dostane do prodlení, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky ode dne prodlení až do zaplacení. Smluvní pokuta je splatná následujícího dne po jejím vzniku.

 

 


IV. Závěrečná ustanovení
Pokud se dlužník ocitne v prodlení s plněním splátkového kalendáře, celý zbývající dluh se stává dnem prodlení splatným a dohoda o splátkovém kalendáři tímto dnem pozbývá účinnosti a platnosti.

 

Každá se stran této dohody obdrží po jednom jejím vyhotovení.

Dohoda se řídí právem České republiky.

 

V Praze dne [30.12.2015]

 

 


Podpis věřitele                                   Podpis dlužníka

.............................                               ..............................................

[Jméno a příjmení]                                 [Jméno a příjme]

 

 

Stručný právní komentář:


Uznání dluhu co do důvodu i výše vypůsobí desetiletou promlčecí lhůtu, běžící ode dne uznání. Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, vypůsobí takovéto uznání vyvratitelnou právní domněnku existence dluhu. U promlčeného dluhu však vzniká právní domněnka existence závazku pouze v případě, že uznávající věděl o tom, že je dluh promlčen.

Z judikatury:

"písemná forma, příslib zaplacení dluhu a specifikace dluhu uvedením jeho důvodu a výše ještě nečiní z právního úkonu uznávací prohlášení, pokud není podloženo též vůlí jednající osoby směřující ke vzniku práv či povinností vyplývajících z § 110 odst. 1, příp. § 558 ObčZ"

 

 

Právní úprava uznání dluhu: 

§ 2053

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

§ 2054

(1) Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí.

(2) Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li pohledávka věřitele již promlčena.

 

...

§ 639

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

§ 640

Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

§ 641

Bylo-li v uznání dluhu nebo v rozhodnutí orgánu veřejné moci plnění rozloženo na jednotlivá dílčí plnění, platí desetiletá promlčecí lhůta i pro tato dílčí plnění a počíná běžet ode dne dospělosti každého dílčího plnění. Dospěje-li nesplněním některého dílčího plnění celý dluh, počne promlčecí lhůta běžet ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.

§ 642

Byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po uznání dluhu nebo po přiznání práva.

 

...

§ 653

(1) Bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se obnoví a počne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

 

 

 

 

 10. 1. 2019


TOPlist