Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři - vzor 2017  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

UZNÁNÍ DLUHU
A DOHODA O JEHO PLNĚNÍ VE SPLÁTKÁCH

 

 

 

[Jméno a příjmení]

rodné číslo/datum narození: [……] 

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

 

(dále jen „věřitel")

 

 

[Jméno a příjmení]

rodné číslo/datum narození: [……] 

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

 

(dále jen „dlužník")

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o uznání dluhu

a plnění dluhu ve splátkách:

 

 

I. Uznání dluhu co do důvodu a výše
Dne 1.1.2008 půjčil věřitel dlužníku [200 000] Kč na koupi automobilu. Dlužník tímto uznává svůj dluh vůči věřiteli ve výši [200 000] Kč (dvě stě tisíc korun českých) co do důvodu i výše. Dlužník uznává, že dlužná částka dosud nebyla ani z části splacena. Kopie smlouvy o půjčce ze dne 1.1.2008 je přílohou této smlouvy.

 

II. Splátkový kalendář

Dlužník se zavazuje, že svůj dluh věřiteli splní, a to v následujících termínech:

 

1. splátka dne 1.2.2016 ve výši 80.000 Kč
2. splátka dne 1.3.2016 ve výši 60.000 Kč
3. splátka dne 1.4.2016 ve výši 60.000 Kč

Splátky dluhu budou poukazovány na účet vedený u [Komerční Banky a.s] č.ú. [2304-230485/0100]
 
III. Smluvní pokuta
V případě, že se dlužník dostane do prodlení, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky ode dne prodlení až do zaplacení. Smluvní pokuta je splatná následujícího dne po jejím vzniku.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Strany si smlouvu přečetly a potvrzují podpisy , že jí porozuměly a že s ní souhlasí. Tato smlouva má 2 vyhotovení, každá ze stran obdrží po jednom.

 

 

V Praze dne [30.12.2015]

 

 


Podpis věřitele                                   Podpis dlužníka

.............................                               ..............................................

[Jméno a příjmení]                                 [Jméno a příjme]

 

 

Stručný právní komentář:


Uznání dluhu co do důvodu i výše vypůsobí desetiletou promlčecí lhůtu, běžící ode dne uznání. Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, vypůsobí takovéto uznání vyvratitelnou právní domněnku existence dluhu. U promlčeného dluhu však vzniká právní domněnka existence závazku pouze v případě, že uznávající věděl o tom, že je dluh promlčen.

Z judikatury:

"písemná forma, příslib zaplacení dluhu a specifikace dluhu uvedením jeho důvodu a výše ještě nečiní z právního úkonu uznávací prohlášení, pokud není podloženo též vůlí jednající osoby směřující ke vzniku práv či povinností vyplývajících z § 110 odst. 1, příp. § 558 ObčZ"

 

 

Právní úprava uznání dluhu: 

§ 2053

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

§ 2054

(1) Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí.

(2) Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li pohledávka věřitele již promlčena.

 

...

§ 639

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

§ 640

Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

§ 641

Bylo-li v uznání dluhu nebo v rozhodnutí orgánu veřejné moci plnění rozloženo na jednotlivá dílčí plnění, platí desetiletá promlčecí lhůta i pro tato dílčí plnění a počíná běžet ode dne dospělosti každého dílčího plnění. Dospěje-li nesplněním některého dílčího plnění celý dluh, počne promlčecí lhůta běžet ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.

§ 642

Byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po uznání dluhu nebo po přiznání práva.

 

...

§ 653

(1) Bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se obnoví a počne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

 

 

 

 

 10. 1. 2017


TOPlist