Smlouva o zápůjčce peněz s úroky - vzor 2019 (dle nového občanského zákoníku)  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PENĚZ

uzavřená v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

 

[Jméno a příjmení / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

(dále jen „zapůjčitel")

 

a

 

[Jméno a příjmení / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

(dále jen „vydlužitel")

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o zápůjčce peněz:

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zapůjčitel se podpisem této smlouvy zavazuje zapůjčit vydlužiteli částku ve výši [...],-Kč, slovy [...] korun českých (dále jen „zápůjčka") a vydlužitel se zavazuje zápůjčku vrátit za podmínek uvedených v této smlouvě.

2. Zapůjčitel se zavazuje převést zápůjčku na účet vydlužitle č. [........./...], a to nejpozději do [datum].

3. Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku včetně úroku dle čl. II. odst. 1 nejpozději do dne [datum], a to na účet zapůjčitele č. [........./...].


II. ÚROK

1. Zápůjčka se sjednává s úrokem ve výši [...]% p.a.

2. V případě, že vydlužitel bude v prodlení s vrácením zápůjčky dle čl. I. odst. 3., zavazuje se zapůjčiteli uhradit též úrok z prodlení ve výši [...]% p.a.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

3. Žádné dodatky, úpravy nebo změny této smlouvy nejsou zavazující, pokud nebyly učiněny v písemné formě oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly uchovat informace vzájemně poskytnuté v souvislosti s uzavřením této smlouvy jako důvěrné a tyto informace nezveřejňovat nebo neumožnit neoprávněným osobám přístup k těmto informacím.

5. Pokud by příslušný soud určil, že některá část, podmínka nebo ustanovení této smlouvy je v rozporu se zákonem nebo neplatná, platnost zbývajících částí a ustanovení nebude tímto dotčena a předmětná část, podmínka nebo ustanovení, které by bylo neplatné nebo nezákonné, by nebylo považováno za součást této smlouvy.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

 

V [město] dne [...]                                       V [město] dne [...]

 

Zapůjčitel:                                                   Vydlužitel:


vlastnoruční podpis                                        vlastnoruční podpis


_____________________                               ______________________

 

 

 

Stručný právní komentář:

S účinností od 1. 1. 2014 zavádí nový občanský zákoník pro případ půjčení zastupitelné věci, tedy i peněz, pojem zápůjčka. Strana poskytující zápůjčku se nově nazývá zapůjčitel a strana přijímající zápůjčku je vydlužitel. Kromě terminologických změn však nový občanský zákoník nepřináší žádné zásadní koncepční změny oproti dosavadnímu stavu (§ 657 zákona č. 40/1964). Z méně významných změn lze zmínit zohlednění možnosti vrácení peněžité půjčky v jiné měně (§ 2391), dosud neexistující úpravu vrácení zápůjčky a výpověď smlouvy o zápůjčce (§§ 2393, 2394). Stejně jako v předchozí právní úpravě, záleží toliko na vůli stran, zda bude sjednána zápůjčka bezúročně či s úroky.

 

Právní úprava:

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

§ 2390

Základní ustanovení

Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

§ 2391

(1) Má-li se peněžitá zápůjčka vrátit v jiné měně, než v jaké byla dána, splatí vydlužitel zápůjčku tak, aby se to, co se vrací, hodnotou rovnalo tomu, co bylo dáno. Zápůjčka se splácí v měně místa plnění.

(2) Při nepeněžité zápůjčce se vrací věc stejného druhu, jaká byla zápůjčkou dána; nezáleží na tom, zda její cena mezitím stoupla nebo klesla.

§ 2392

(1) Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech.

(2) Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu.

§ 2393

(1) Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů.

(2) Nejsou-li ujednány úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.

§ 2394

Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

 1. 1. 2019


TOPlist