Protokol o předání nemovitosti - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ VĚCI NEMOVITÉ

 

 

 

[Jméno a příjmení]

rodné číslo [……]

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

 

(dále jen " předávající ")

 

a

 

[Jméno a příjmení]

rodné číslo [……]

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

(dále jen " přebírající ")

 

 

společně stvrzují, že došlo k předání níže specifikované věci nemovité tak,

jak stanoví tento protokol:

 

 

1) Specifikace věci nemovité: 

Byt č. [……] na adrese [……] (případně popis dle údajů v katastru nemovitostí)


2) Stavy měřičů ke dni předání:

Elektroměr č. [……]  stav:[……]

Elektroměr č. [……]  stav:[……]

Plynoměr č. [……]  stav:[……]

Vodoměr S č. [……]  stav:[……]

Vodoměr T č. [……]  stav:[……]


3) Předávající předal přebírajícímu klíče od:

a) Vstupních vrat: [……ks
b) Domu: [……ks
c) Sklepa: [……ks
d) Schránky: [……ks
e) Další:[……] ks 


4) Předávající předal nemovitost přebírajícímu s tímto vybavením a příslušenstvím a v níže popsaném stavu:

[……] (vyplňte co nejpřesněji, případně pořiďte fotodokumentaci, která bude přílohou tohoto protokolu)

 

 

 

V [město] dne [...]                                                     

 

vlastnoruční podpis                                                     vlastnoruční podpis

..........................                                                       ........................                  

[Jméno a příjmení]                                                      [Jméno a příjmení1. 1. 2019


TOPlist