Předžalobní výzva dle § 142a OSŘ - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA 

 

 

[Jméno / název dlužníka]

[ulice a číslo popisné]

[PSČ, město]

 

Výzva k plnění / předžalobní výzva


Vážená paní / Vážený pane [Příjmení],

dovoluji si tímto jménem své klientky [Jméno a příjmení], nar. [11.11.2011], bytem [ulice a číslo popisné, PSČ, město] (dále též „klientka") navázat na okamžité zrušení pracovního poměru, které Vám bylo doručeno dne [11.11.2011].

Na základě ustanovení § 56 odst. 2 věty první zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Vzhledem k tomu, že délka výpovědní doby činí dva měsíce, jste povinna mé klientce uhradit náhradu mzdy ve výši dvou průměrných měsíčních výdělků. Tato náhrada mzdy nebyla mé klientce do dnešního dne vyplacena.

 

Jménem své klientky Vás vyzývám k neprodlené úhradě náhrady mzdy dle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce, a to na bankovní účet klientky uvedený v pracovní smlouvě.

Pro případ, že by z Vaší strany nedošlo k dobrovolnému splnění výše uvedených povinností, považujte tuto výzvu za výzvu předžalobní ve smyslu ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Dovoluji si Vás upozornit, že v případě Vaší nečinnosti bude má klientka nucena postupovat k domožení se svých práv soudní cestou. V takovém případě bude má klientka požadovat též úroky z prodlení a náhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení.

 

S pozdravem

 

V [město] dne [...]vlastnoruční podpis
............................................
[Mgr. Adam Tošovský, advokát]1. 1. 2019


TOPlist