Pracovní smlouva na dobu neurčitou - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

 

PRACOVNÍ SMLOUVA

 

 

[Jméno a příjmení zaměstnavatele / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

v případě, že je zaměstnavatelem právnická osoba:

[zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345]

[zastoupená jednatelem Janem Novákem]           


(dále jen „zaměstnavatel")


a


[Jméno a příjmení
]

rodné číslo [……]

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]


(dále jen "zaměstnanec")

 

uzavírají tuto pracovní smlouvu:

 

1. Na základě této pracovní smlouvy bude zaměstnanec pracovat jako [uklízečka].

2. Tato smlouva se uzavírá od [1. 1. 2016] na dobu neurčitou.

3. Místem výkonu práce je [Praha].

4. Měsíční mzda zaměstnance činí [12.000],- Kč brutto.

5. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele vykonávat osobně, svědomitě a řádně přidělenou práci podle této smlouvy, řídit se pokyny zaměstnavatele a příslušnými právními předpisy.

6. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce.

7. Zaměstnanec souhlasí s uchováním a zpracováním veškerých osobních dat a dokladů souvisejících s pracovní smlouvou, a to po dobu výkonu pracovních úkolů i po jejich skončení, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec souhlasí s poskytnutím svého rodného čísla zaměstnavateli.

8. Ostatní práva a povinnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovněprávními předpisy. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení. Sjednaný obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

V Praze dne [1.1.2016]

 

 


Podpis zaměstnance                               Podpis a razítko zaměstnavatele

.............................                               ..............................................

[Jméno a příjmení]                                 [Jméno a příjmení  1. 1. 2019


TOPlist