Odstoupení od kupní smlouvy na jízdní kolo - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

[Milan Lukeš]
[Národní 13, 110 00 Praha 1

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy o prodeji jízdního kola Olpran ze dne 12.11.2018

 

Dne [12.11.20015] jste mi prodal jízdní kolo [Olpran modré] barvy, vyrobené r. [2005], výrobní číslo [12345678] (dále jen „kolo").

Ve smlouvě jste však neuvedl vadu, která vyšla dodatečně najevo tím, že běžnou manipulací s kolem se z jeho rámu odloupla vrstva laku. Tím vyšlo najevo, že rám je v místě styku sedlové trubky a dolní rámové trubky prasklý a místo je značně zkorodované. Tato vada musela existovat již v době uzavření kupní smlouvy a na tuto vadu jsem měl být upozorněn, což se však nestalo.

S ohledem na ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku jste tímto podstatně porušil smlouvu, neboť při předchozím povědomí o této vadě bych kolo v žádném případě nekoupil.

Z výše uvedených důvodů odstupuji od kupní smlouvy a žádám Vás o sdělení, kdy a kde převezmete kolo zpět a vrátíte mi kupní cenu ve výši [2.000,-] Kč.

 

V [Praze] dne [1.1.2016]

 

vlastnoruční podpis 

............................... 

[Jan Novák]
[Slezská 14, Praha 3]

 

 

 

Právní úprava odstoupení od smlouvy: 

Odstoupení od smlouvy je právně zakotveno v občanském zákoníku:

§ 2001

Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

§ 2002

(1) Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

(2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

§ 2003

(1) Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

(2) Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

§ 2004

(1) Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

(2) Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

(3) Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

§ 2005

(1) Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

(2) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

 1. 1. 2019


TOPlist