Nájemní smlouva na byt - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

NÁJEMNÍ  SMLOUVA

 

 

[Jméno a příjmení pronajímatele / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

v případě, že je pronajímatelem právnická osoba:

[zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345]

[zastoupená jednatelem Janem Novákem]           

(dále jen „pronajímtel“)

 

a

 

[Jméno a příjmení nájemce / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

v případě, že je nájemcem právnická osoba:

[zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345]

[zastoupená jednatelem Janem Novákem]           

(dále jen „nájemce“)

 

 

uzavírají následující smlouvu o nájmu bytu:

 

 

I.
Předmět smlouvy
a) Předmětem této smlouvy je pronájem bytu číslo [……], zapsaného v katastru nemovitostí pro katastrální území Vršovice, s dispozicí [3+1], o velikosti [……] m2. Byt je umístěn v [……] patře domu na adrese [……] (dále jen „ byt" nebo „předmět nájmu"). Předmět nájmu se tímto nájemci pronajímá zařízený nábytkem a spotřebiči, blíže specifikovanými v předávacím protokolu, který tvoří přílohu číslo 1 k této smlouvě. Pronajímatel tímto pronajímá nájemci předmět nájmu, a to k bytovým účelům.
b) Pronajímatel tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu nájmu, je oprávněn pronajmout předmět nájmu, a že na předmětu nájmu neváznou žádná věcná břemena ani jiná práva třetích osob, která by mohla omezit užívání předmětu nájmu nájemcem, a zavazuje se, že žádné podobné právo třetí osoby k předmětu nájmu nezřídí po dobu trvání této smlouvy (včetně jejích případných prodloužení). List vlastnictví týkající se předmětu nájmu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nájemce tímto prohlašuje, že byl ke dni podpisu této smlouvy se stavem předmětu nájmu řádně seznámen. 
c) Společně s nájemcem mohou byt využívat k bydlení pouze tyto osoby: ................................................................ Další osoby mohou byt využívat k bydlení pouze se souhlasem pronajímatele.

 

II.
Doba nájmu
Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci předmět nájmu na dobu [neurčitou / určitou, t.j. od [……] do [……] Nájemce má přednostní právo na prodloužení trvání nájmu dle této smlouvy, které může uplatnit pouze písemnou formou, nejpozději však [2] měsíce před ukončením účinnosti této smlouvy. Při uplatnění takového práva zůstávají veškeré podmínky stanovené touto smlouvou v platnosti, kromě výše nájemného, na které se pronajímatel s nájemcem domluví při prodloužení účinnosti této smlouvy formou písemného číslovaného dodatku.

 

III.
Úhrada nájemného a ostatních poplatků
a) Smluvní strany se dohodly na měsíčním nájemném za užívání předmětu nájmu ve výši [……] Kč (slovy .............. korun českých); součástí tohoto nájemného je mimo jiné i cena za užívání vybavení předmětu nájmu podle této smlouvy, pokud není níže stanoveno jinak. Poplatky banky nájemce nese sám nájemce, poplatky banky pronajímatele nese sám pronajímatel. Nájemné je splatné měsíčně, a to nejpozději do [10] dne měsíce, za který je nájemné hrazeno, a to na bankovní účet pronajímatele č. .................. vedený u Raiffeisen bank, variabilní symbol .......... 
b) Nájemné nezahrnuje poplatky související s užíváním bytu (zejména dodávka elektřiny do společných prostor, vodné a stočné, odvoz domovního odpadu, úklid a osvětlení společných prostor v domě a údržba výtahu, správa bytu). Platby za tyto služby hradí nájemce v zálohové výši [……] Kč (slovy .......... korun českých) měsíčně, přičemž se jedná o výpočet odpovídající užívání bytu dvěma osobami. Tyto zálohy jsou splatné měsíčně, a to ve stejných termínech jako nájemné, na účet číslo .............. vedený u České spořitelny, variabilní symbol ............ . Vyúčtování záloh uhrazených nájemcem podle této smlouvy bude provedeno pronajímatelem 1x za rok na základě prokázané skutečné spotřeby nájemce za dobu užívání předmětu nájmu, a to bez zbytečného odkladu po obdržení příslušného ročního vyúčtování (faktur nebo obdobných vyúčtování) od příslušných poskytovatelů těchto služeb. Pronajímatel se zavazuje vždy předložit nájemci písemnou dokumentaci k tomuto vyúčtování (zejména příslušné faktury, resp. jiná vyúčtování vystavená poskytovateli těchto služeb). V případě, že poplatky za tyto služby za dobu, po kterou měl nájemce právo užívat předmět nájmu podle této smlouvy (na základě předávacích protokolů podepsaných stranami), přesáhnou výši záloh, rozdíl uhradí nájemce pronajímateli, v případě opačném pronajímatel uhradí rozdíl nájemci, a to do 10 dnů po provedení vyúčtování podle tohoto odstavce.
c) Nájemce rovněž v hotovosti uhradí při podpisu této smlouvy [jedno] měsíční nájemné ve výši [……] Kč (slovy ........... korun českých) jako bezpečnostní zálohu (kauci). Záloha bude uložena u pronajímatele a bude sloužit k pokrytí případných škod, jiných než je běžné opotřebení, zaviněných nájemcem, případných nedoplatků za nájem nebo poplatků za služby. V případě, že se záloha nevyčerpá či vyčerpá pouze částečně, bude vrácena nájemci po ukončení nájmu, předání předmětu nájmu a zaplacení všech účtů, ale nejpozději do jednoho měsíce po ukončení této nájemní smlouvy. 
Nájemné nezahrnuje poplatky za elektřinu a plyn využívaný v předmětu nájmu. Odběr plynu a elektřiny si nájemce dohodne a potřebné smlouvy s dodavateli uzavře přímo nájemce. V případě přepisu příslušných smluv jsou smluvní strany povinny si poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

 

IV.
Práva a povinnosti nájemce 
a) Nájemce má právo na nerušené užívání předmětu nájmu po celou dobu trvání této nájemní smlouvy (včetně jejích případných prodloužení). Nájemce se zavazuje, že veškeré škody, způsobené jeho vinou, nebo vinou osob, kterým umožnil do bytu přístup, nechá neprodleně opravit na vlastní náklady. 
b) Nájemce není oprávněn provádět v předmětu nájmu jakékoliv stavební úpravy nebo rekonstrukce bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Těmito úpravami se rozumí i vrtání otvorů do podlahových krytin a keramických obkladů, jakož i do oken a dveří. 
c) Nájemce je povinen informovat pronajímatele včas o škodách a nutnosti oprav v předmětu nájmu.
d) Nájemce není oprávněn dále pronajmout (podnajmout) předmět nájmu třetí osobě, ani ho využívat ke komerčním účelům.
e) Nájemce není oprávněn v předmětu nájmu zřídit sídlo právnické osoby.
f) Nájemce je povinen předat předmět nájmu při ukončení nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, kromě běžného opotřebení, a to nejpozději v den ukončení nájemní smlouvy. Ke dni tohoto předání sepíší strany předávací protokol zaznamenávající stav předmětu nájmu včetně jeho vybavení a stav měřičů energií.
g) V období posledního měsíce trvání nájmu dle této smlouvy je pronajímatel oprávněn nejméně jedenkrát týdně, a to ve všedních dnech v čase mezi 8 a 20 hodinou vstupovat do bytu za účelem jeho prohlídky či jeho ukázání novým zájemcům, a to pouze po předchozí domluvě s nájemcem. 
h) Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární předpisy a předpisy chránící životní prostředí. Zároveň se zavazuje respektovat dobré mravy a sousedská práva. 
i) Nájemce bere tímto na vědomí, že jeho majetek v předmětu nájmu není pojištěn z titulu pojistné smlouvy pronajímatele.
j) Nájemce je povinen udržet předmět této smlouvy v dobrém stavu. Náklady na menší opravy do výše [1000],- Kč za opravu ponese nájemce jako součást běžné údržby. Potřebu dalších oprav je povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, které nesplněním této povinnosti vznikla.

 

V.
Platnost smlouvy
a) Tato smlouva skončí dne [……], jestliže nebude prodloužena podle čl. II. této smlouvy. Mimoto může být rovněž ukončena vzájemnou dohodou obou stran. 
b) Nájem může být ukončen výpovědí jedné ze smluvních stran, a to v souladu s aktuálně platnými a účinnými ustanoveními zákona.

 

VI.
Závěrečná ustanovení
a) V případě, že jakákoli úhrada dle čl. III této smlouvy nebyla uhrazena ve sjednané lhůtě, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci po předchozím marném upozornění smluvní pokutu ve výši [0,5] % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
b) Tato smlouva podléhá zákonům České republiky se soudní pravomocí českého soudu. Právní vztahy mezi stranami této smlouvy, které nebyly uvedeny touto smlouvou, podléhají příslušným ustanovením občanského zákoníku.
c) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom. 
d) Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou, odsouhlasenou oběma stranami.
e) Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma stranami.
f) Veškerá oznámení učiněná v souvislosti s touto smlouvou musí být doručena doporučenou poštou. Oznámení na základě této smlouvy budou považována za doručená pět pracovních dnů po podání doporučené pošty příslušným níže uvedeným odesílatelem nebo jiným odesílatelem, kterého může strana v budoucnosti určit rovněž takovým oznámením, a to na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro efektivnější komunikaci se obě strany dohodly, ze budou pro zasílání informací používat elektronické adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž případná výpověď musí být podána v zákone stanovené formě.

 

V [město] dne [...]                                                     V [město] dne [...]

 

vlastnoruční podpis                                                     vlastnoruční podpis

..........................                                                       ........................                  

[Jméno a příjmení]                                                      [Jméno a příjmení]

 


Přílohy:


1. Předávací protokol včetně seznamu vybavení bytu

2. List vlastnictví

3. Kopie OP nájemce

 

 

POTŘEBUJETE PORADIT S NÁJEMNÍ SMLOUVOU? 

·        Jsem advokát (specialista na právo nemovitostí) a rád Vám pomohu.

·        Cena za konzultaci: 450 Kč (při délce do 20 minut)

 

ZKUŠENOSTI S MÝMI SLUŽBAMI 

·        Na zkušenosti více než 150 klientů, kteří mých služeb využili před Vámi, se můžete podívat zde (Google recenze)zde (Firmy.cz) nebo zde (Facebook).

 

KONTAKTUJTE MNE IHNED

·        tel: 604 99 11 88  (Po-Pá 9-18 hod.)

·        email: adam@tosovsky-advokat.cz 

·        kancelář: Říční 10, Praha 1–Malá Strana

 

Mgr. Adam Tošovský,

advokát, č. ev. ČAK 16445

www.tosovsky-advokat.cz  
1. 1. 2019


TOPlist