Kupní smlouva na nemovitost - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

SMLOUVA O KOUPI VĚCI NEMOVITÉ
 

(dle nového občanského zákoníku)

 

 

Smluvní strany:


[Jméno a příjmení
]

rodné číslo [……]

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]


(dále jako „prodávající")

 

a

 

[manželé]

[Jméno a příjmení]

rodné číslo [……]


 

[Jméno a příjmení]

rodné číslo [……],

oba bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]

(dále společně v množném či jednotném čísle jako „kupující")


se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

 

Kupní smlouva
(dále jako „smlouva" nebo „kupní smlouva"):

 

 

TIP:

POKUD SI PŘI VYPLŇOVÁNÍ NEBUDETE ČÍMKOLI JISTI, MŮŽETE ZDARMA VYUŽÍT POMOCI ODBORNÍKA (podrobnosti jsou uvedeny na konci tohoto vzoru).   

 

1. Postavení smluvních stran 
1.1. Prodávající vlastní pozemek parc. č. [st.[], jehož součástí je budova č.p. [] a pozemek parc. č. [st.[], jehož součástí je budova č. ev. [] (garáž), vše v katastrálním území [Krupka], zapsáno na listu vlastnictví č. [] u Katastrálního úřadu pro [Ústecký] kraj, Katastrální pracoviště [Teplice] (dále společně jako „nemovitosti"). 
[1.2. Kupující jsou manželé, občané České republiky.]

 

 

2. Předmět smlouvy
2.1. Prodávající převádí nemovitosti, spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, tak jak je sám vlastnil a užíval, do vlastnictví [v případě manželů: do společného jmění manželů] kupujících.
2.2. Kupující nemovitosti, spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, nabývají do vlastnictví [v případě manželů: do společného jmění manželů] za dohodnutou kupní cenu.

 

3. Cena a platební podmínky
3.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně ve výši [1.000.000],- Kč (slovy: jeden milion korun českých), kterou se kupující zavazuje uhradit na účet prodávajícího č. [.....], a to nejpozději do [doplnit dle dohody smluvních stran]. 
3.2. Nebude-li ze strany kupujících řádně uhrazena celá kupní cena dle této smlouvy, má prodávající právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemná plnění.

 

4. Prohlášení stran
4.1. Prodávající tímto prohlašuje, že na nemovitostech neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné právní vady (zejména věcné břemeno, předkupní právo, nájemní právo, splatné poplatky za elektřinu, teplou a studenou vodu, teplo), vyjma případného zástavního práva ve prospěch úvěrující banky. Prodávajícímu nejsou rovněž známy žádné skryté vady, na které by měl kupujícího upozornit.
4.2. Prodávající též prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neexistují žádné smlouvy, které by zakládaly práva ohledně nemovitostí, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně nemovitostí podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.
4.3. Prodávající se tímto výslovně zavazuje, že do dne povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch kupujícího dle této smlouvy nebude činit žádné úkony, které by vlastnické právo k nemovitostem jakkoli omezovaly.
4.4. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí, je oprávněn uzavřít tuto kupní smlouvu a převést vlastnické právo k nemovitostem na kupujícího, a že převod není smluvně omezen.
4.5. Pokud by se ukázalo, že prohlášení prodávajícího, obsažená v této smlouvě, nejsou pravdivá, zavazuje se prodávající na své náklady odstranit závadný stav. V případě neodstranění takového závadného stavu ve lhůtě [10] dnů od výzvy kupujícího má kupující právo od této smlouvy odstoupit.
4.6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jim není znám důvod, který by bránil v uzavření této kupní smlouvy, případně přivodil její neplatnost. 
4.7. Obě smluvní strany jsou si vědomy toho, že daň z nabytí věci nemovité hradí kupující dle své zákonné povinnosti. 
4.8. Prodávající se zavazuje, že do [10] dnů od předání nemovitostí učiní právní kroky k odhlášení trvalého pobytu, sídla či místa podnikání všech osob, které mají v nemovitostech trvalý pobyt, sídlo či místo podnikání.

 

5. Předání nemovitosti
5.1. Nemovitosti budou protokolárně předány do [10] dnů od zápisu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, nedohodnou-li se strany jinak. O předání nemovitostí bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat údaje o stavu měřidel, zaznamenávajících spotřebu vody, energií a dalších médií. Veškeré náklady spojené s užíváním nemovitostí do data jejich předání hradí prodávající.

5.2. Za každý den prodlení s převzetím/předáním nemovitostí uhradí strana, která je v prodlení s převzetím/předáním, druhé straně smluvní pokutu ve výši [500],- Kč.

 

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Vlastnické právo nabývají kupující vkladem práva do katastru nemovitostí.
6.2. Poplatek za návrh na vydání rozhodnutí o vkladu a zápisu do katastru nemovitostí bude uhrazen [kupujícími].
6.3. V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně součinnost, aby v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, eventuálně k uzavření nové kupní smlouvy, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění zjištěných vad, odpovídat obsahu této kupní smlouvy, a to nejpozději do [30] dnů od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu. Obdobným způsobem bude postupováno, pokud katastrální úřad vyzve smluvní strany k doplnění či opravě podaného návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitostem na podkladě této smlouvy. Nedojde-li k opravě anebo doplnění podaného návrhu ve lhůtě, uvedené ve výzvě katastrálního úřadu anebo smluvní strany v uvedené lhůtě neuzavřou novou kupní smlouvu, jsou strany povinny vrátit přijatá plnění.
6.4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemně, a to po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
6.5. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které snad mezi nimi v souvislosti s realizací této smlouvy vzniknou, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.
6.6. Tato smlouva je vyhotovena v [8] stejnopisech, z nichž 1 je určen příslušnému katastrálnímu úřadu, 1 pro úvěrující banku, 1 pro schovatele a po 1 pro každého účastníka.
6.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

V [město] dne [...]                                                     V [město] dne [...]

 

vlastnoruční podpis                                                     vlastnoruční podpis

..........................                                                       ........................                  

[Jméno a příjmení]                                                      [Jméno a příjmení]

 

 

vlastnoruční podpis                                                     vlastnoruční podpis

..........................                                                       ........................                  

[Jméno a příjmení]                                                      [Jméno a příjmení

 

 

 

NECHTE SI TUTO SMLOUVU ZDARMA ZKONTROLOVAT ADVOKÁTEM

 

JAK TO FUNGUJE?

·        Zašlete mi emailem Vámi vyplněnou smlouvu.

·        Do 7 dnů Vás budu informovat, zda Vaše smlouva neobsahuje chyby, které by vedly k zamítnutí převodu ze strany katastru nemovitostí.

 

JE TO OPRAVDU ZDARMA?

 ·      Revize smlouvy a následná informace o jejím stavu je zcela zdarma.

 ·      V případě, že smlouva bude obsahovat zásadní chyby, předložím Vám nezávaznou nabídku na její opravu za cenu 1500 - 2000 Kč (dle rozsahu smlouvy).

 

SMLOUVA NA MÍRU DO 24 HODIN

 ·      Pokud nechcete ztrácet čas s vyplňováním vzoru nebo potřebujete smlouvu ihned, vypracuji Vám do 24 hodin individuální smlouvu na míru za cenu 2500 Kč.

·      Společně se smlouvou získáte možnost objednání návrhu na vklad vlastnického práva (dokument, který musíte předložit na katastru společně se smlouvou) za zvýhodněnou cenu 490 Kč.

 

ZKUŠENOSTI S MÝMI SLUŽBAMI 

·        Na zkušenosti těch, kteří tuto službu využili před Vámi, se můžete podívat zde (Google recenze)zde (Firmy.cz) nebo zde (Facebook).

 

KONTAKTUJTE MNE IHNED

·        tel: 604 99 11 88  (Po-Pá 9-18 hod.)

·        email: adam@tosovsky-advokat.cz 

·        kancelář: Říční 10, Praha 1–Malá Strana

 

Mgr. Adam Tošovský,

advokát, č. ev. ČAK 16445

www.tosovsky-advokat.cz  


 

 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA VĚC NEMOVITOU:

Kupní smlouva na věc nemovitou je upravena v ustanovení § 2079 až 2084 a § 2128 až 2157 (nového) občanského zákoníku. Předmětem kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k věci z prodávajícího na kupujícího. Pro převod nemovité věci se vyžaduje písemná forma kupní smlouvy. Do kupní smlouvy lze začlenit některá z vedlejších ujednání; konkrétně se jedná o výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě, výhradu zpětného prodeje, předkupní právo, koupi na zkoušku, výhradu lepšího kupce, cenovou doložky či jiné vedlejší ujednání (např. příkaz).

 

Pro účely návrhu na vklad do katastru nemovitostí je třeba opatřit kupní smlouvu ověřenými podpisy všech smluvních stran, což lze učinit například u advokáta, notáře či na CzechPointu. Ověření jednoho podpisu stojí 30 Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 1. 1. 2013 provádí prostřednictvím formuláře, který dostupný například zde. Společně s návrhem na vklad se katastru odevzdává pouze jeden originál kupní smlouvy. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí činí 1.000,- Kč.

 

Převod vlastnického práva v rámci koupě věci nemovité podléhá dani z nabytí nemovitých věcí, která je ve výši 4% z kupní ceny nemovitosti. Od 1. 11. 2016 má zákonnou povinnost k odvedení této daně kupující. Na rozdíl od darování nemovitosti, kde jsou převody vlastnického práva mezi příbuznými osvobozeny od daně, musí kupující (bez ohledu na to, jestli je příbuzným prodávajícího) daň z nabytí nemovitých věcí uhradit vždy. Osvobozen je pouze první úplatný převod vlastnického práva k nemovitosti. I když má kupující na prokázání odvedení daně dostatek času (daňové přiznání z převodu nemovitosti musí kupující podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k předmětné nemovité věci), doporučuji tuto záležitost nepodceňovat a vyřídit ji co nejrychleji.

 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA KUPNÍ SMLOUVY NA VĚC NEMOVITOU:

Zákon č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník

Koupě

Pododdíl 1

Obecná ustanovení

§ 2079

Základní ustanovení

(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

(2) Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně.

§ 2080

Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení.

§ 2081

Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

§ 2082

(1) Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele.

(2) Při uzavření smlouvy s odkládací podmínkou přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího nejdříve dnem splnění podmínky.

§ 2083

Tomu, kdo koupí budoucí užitky věci úhrnkem nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.

§ 2084

Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.

Pododdíl 3

Koupě nemovité věci

§ 2128

(1) Při prodeji a koupi nemovité věci vyžaduje kupní smlouva formu podle § 560. Pro ujednání o výhradě vlastnického práva, o právu zpětné koupě, o zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce, jakož i pro ujednání o koupi na zkoušku však postačí i jiná forma, nemá-li být takovým ujednáním k nemovité věci zřízeno věcné právo.

(2) Zřizuje-li se ujednáním o výhradě vlastnického práva, právu zpětné koupě, zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce nebo ujednáním o koupi na zkoušku věcné právo k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu.

§ 2129

(1) Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní smlouvě. Nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, jen bylo-li to ujednáno.

(2) Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

§ 2130

Ujednají-li strany, kdy má kupující nemovitou věc převzít, náleží kupujícímu od ujednané doby převzetí plody a užitky nemovité věci. Ve stejné době přejde nebezpečí škody na věci na kupujícího.

§ 2131

V ostatním se na smlouvu o koupi nemovité věci použijí přiměřeně ustanovení o koupi movitých věcí.

Pododdíl 4

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva

§ 2132

Vyhradí-li si prodávající k věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

§ 2133

Je-li nabytí vlastnického práva kupujícím podmíněno zaplacením kupní ceny ve splátkách, nezakládá prodlení kupujícího se splátkou nepřesahující desetinu kupní ceny samo o sobě právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věci, pokud kupující splátku zaplatí nejpozději v době splatnosti následující splátky a společně s ní.

§ 2134

Výhrada vlastnického práva působí vůči věřitelům kupujícího jen tehdy, bylo-li ujednání pořízeno ve formě veřejné listiny, popřípadě bylo-li pořízeno v písemné formě a podpisy stran úředně ověřeny, leč tehdy až ode dne úředního ověření podpisů. Je-li však výhrada vlastnického práva ujednána ohledně věci zapsané do veřejného seznamu, působí vůči třetím osobám, jen byla-li do tohoto seznamu zapsána.

Výhrada zpětné koupě

§ 2135

(1) Z ujednání o výhradě zpětné koupě vzniká kupujícímu povinnost převést na požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět. Kupující vrátí prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu; tím jsou vyrovnány i užitky z peněz a plody z věci snad vytěžené.

(2) Výhrada zpětné koupě zavazuje dědice a právo na zpětnou koupi lze zcizit, jen je-li to výslovně ujednáno.

§ 2136

Vynaložil-li kupující na věc náklad k jejímu zlepšení, anebo mimořádný náklad pro její zachování, náleží mu stejná náhrada jako poctivému držiteli; pokud se ale vrácení věci zmaří nebo zhorší její hodnota z důvodů, za které kupující odpovídá, nahradí prodávajícímu škodu.

§ 2137

Nebyla-li ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci, platí vzhledem k movité věci za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci desetiletá lhůta.

§ 2138

Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána k věci zapsané do veřejného seznamu jako právo věcné, lze věc zatížit jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném seznamu zapsáno.

§ 2139

Výhrada zpětného prodeje

Ustanovení o zpětné koupi se obdobně použijí i na ujednání, kterým si kupující vymíní, že věc prodá prodávajícímu zpět.

§ 2140

Předkupní právo

(1) Ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému).

(2) Předkupní právo lze zvláštním ujednáním rozšířit i na jiné způsoby zcizení. Předkupní právo lze také ujednat i mimo souvislost s kupní smlouvou.

§ 2141

Náleží-li předkupní právo několika osobám společně, mohou je uplatnit jen v celku. Zanikne-li však předkupní právo některé z nich, nebo neuplatní-li je, mohou zbývající předkupníci předkupní právo uplatnit v celku.

§ 2142

Výhrada předkupního práva zavazuje dědice a předkupní právo lze zcizit, je-li to výslovně ujednáno.

§ 2143

Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.

§ 2144

(1) Je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje předkupníka domáhat se vůči nástupci druhé strany, jenž věc nabyl koupí nebo způsobem postaveným ujednáním o předkupním právu koupi na roveň, aby mu věc za příslušnou úplatu převedl.

(2) Nabude-li nástupce vlastnické právo k věci jiným způsobem, přechází na něho povinnost nabídnout předkupníkovi věc ke koupi za podmínek, kterými byl vázán jeho předchůdce.

(3) Nekoupí-li předkupník nabídnutou věc, zůstává mu předkupní právo zachováno.

§ 2145

Věděl-li koupěchtivý o předkupním právu nebo musel-li o něm vědět, platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva.

§ 2146

Ujedná-li prodávající s koupěchtivým, že od smlouvy s ním odstoupí, pokud předkupník uplatní své právo, nebo že se závazek změní nebo zruší, pokud předkupník své právo neuplatní, jsou taková ujednání vůči předkupníkovi neúčinná. K opačnému ujednání se nepřihlíží.

§ 2147

(1) Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.

(2) Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.

§ 2148

(1) Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce. Neučiní-li to, předkupní právo zanikne.

(2) Odložil-li prodávající koupěchtivému zaplacení kupní ceny na pozdější dobu nebo povolil-li mu placení ve splátkách, může se předkupník domáhat téže výhody, zajistí-li odloženou platbu dostatečnou jistotou.

§ 2149

(1) Předkupník zaplatí kupní cenu ve výši nabídnuté koupěchtivým a splní podmínky nabídnuté koupěchtivým vedle kupní ceny. Zavázal-li se koupěchtivý k vedlejšímu plnění, které předkupník poskytnout nemůže, zaplatí prodávajícímu jeho hodnotu. Nelze-li vedlejší plnění vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne; to neplatí, byla-li by smlouva s koupěchtivým podle rozumného očekávání uzavřena i bez závazku k vedlejšímu plnění.

(2) Zavázal-li se koupěchtivý koupit věc společně s jinými za souhrnnou cenu, zaplatí předkupník poměrnou část souhrnné ceny. Prodávající může požadovat, aby předkupník koupil s věcí vše, co od ní nemůže být odděleno bez poškození.

Koupě na zkoušku

§ 2150

(1) Kdo koupí věc na zkoušku, kupuje s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí.

(2) Neujednají-li strany zkušební lhůtu, činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Plyne-li však z jednání o uzavření smlouvy, že věc má být prohlédnuta nebo vyzkoušena po odevzdání, běží zkušební doba ode dne odevzdání.

§ 2151

(1) Nepřevzal-li kupující věc, má podmínka povahu podmínky odkládací. Tato podmínka se považuje za zmařenou, jestliže kupující nesdělí prodávajícímu ve zkušební době, že věc schvaluje.

(2) Převzal-li kupující věc, má podmínka povahu podmínky rozvazovací. Platí, že kupující věc schválil, neodmítl-li ji ve zkušební době.

(3) Kupující nemá právo věc odmítnout, nemůže-li ji vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. K změnám vyvolaným vyzkoušením věci se nepřihlíží.

Výhrada lepšího kupce

§ 2152

(1) Uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy.

(2) Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát zejména přednost novému kupci, třebaže první nabízí vyšší cenu.

§ 2153

Obdobně jako u koupě na zkoušku se posoudí, ve kterých případech má výhrada lepšího kupce povahu podmínky odkládací a v kterých povahu podmínky rozvazovací.

Cenová doložka

§ 2154

Je-li ujednána cenová doložka, upraví se kupní cena věci dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům. Neurčí-li se, které náklady jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým změnám hlavních surovin potřebných k vyrobení věci.

§ 2155

(1) Neurčí-li strany, která doba rozhoduje pro posouzení cenových změn, přihlédne se k cenám v době uzavření smlouvy a v době, kdy měl prodávající věc dodat. Má-li se dodání věci uskutečnit během určité lhůty, rozhoduje doba skutečného včasného plnění, jinak konec této lhůty.

(2) Dodá-li prodávající věc s prodlením a jsou-li ceny rozhodných složek výrobních nákladů nižší než ceny určené podle odstavce 1, přihlíží se k nižším cenám.

§ 2156

Práva a povinnosti stran z cenové doložky zaniknou, neuplatní-li oprávněná strana svá práva u druhé strany bez zbytečného odkladu po dodání věci.

§ 2157

Jiná vedlejší ujednání

Ujednají-li strany jiné výhrady nebo podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z kupní smlouvy, zaniká výhrada nebo podmínka nejpozději do jednoho roku od účinnosti kupní smlouvy, pokud ji neuplatnil v této lhůtě ten, kdo je z výhrady nebo podmínky oprávněn. 2. 1. 2019


TOPlist