Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor 2017 (bez odstupného pro zaměstnance)  • Vzor ke stažení zdarma

 
 
DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 
 
 

[Jméno a příjmení zaměstnavatele / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

v případě, že je zaměstnavatelem právnická osoba:

[zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345]

[zastoupená jednatelem Janem Novákem]           


(dále jen „zaměstnavatel")

 


a

 


[Jméno a příjmení
]

rodné číslo [……]

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]


(dále jen "zaměstnanec")

 

 

uzavírají tuto

 

dohodu o rozvázání pracovního poměru:

 

I.
V souladu s ustanovením § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na rozvázání pracovního poměru, který vznikl dne [……]. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr skončí dne [……].

 

II.
Dohoda se vyhotovuje ve dvou originálech, pro každou stanu po jednom. Strany svými podpisy stvrzují, že si dohodu přečetly a že souhlasí s jejím textem.

 

 

[Praze]  dne [……] 

 

 

Podpis zaměstnance                               Podpis a razítko zaměstnavatele

.............................                               ..............................................

[Jméno a příjmení]                                 [Jméno a příjmení

 

 

CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE VÁS ZAMĚSTNAVATEL "NEOŠKUBE"?

PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM - ODBORNÍKEM NA PRACOVNÍ PRÁVO A ZÍSKEJTE MAXIMÁLNÍ OCHRANU SVÝCH PRÁV.


CENA ZA PRVNÍ KONZULTACI (do 30 minut): 250 Kč*

KONTAKT: 604 99 11 88, adam@tosovsky-advokat.cz 

 

*Uvedená cena platí v případě konzultace prostřednictvím telefonu či emailu

 

 


Stručný komentář advokáta Adama Tošovského:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dohodou zaměstnance a zaměstnavatele, že pracovní poměr skončí v určitý sjednaný den. Musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Na vyžádání zaměstnance musí být v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, což je nutné v případech, kdy zaměstnanci pro tyto důvody náleží odstupné (zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance, pracovní úraz, nemoc z povolání a expozice). I v ostatních případech lze zaměstnanci doporučit uvedení důvodů pro ochranu své dobré pověsti.

 

 

Právní úprava:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena v zákoníku práce:

Dohoda

§ 49

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního
poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

(2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a
zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny
důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

(3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá
zaměstnavatel zaměstnanci.

Odstupné

§ 67

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí
danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo
dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní
poměr podle § 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve
výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci, u něhož
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z
důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší
při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku
průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr,
protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní
preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který
lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní
úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela
zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1, odstupné podle věty druhé
zaměstnanci nepřísluší.

(2) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční
výdělek zjištěný podle tohoto zákona.

(3) Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v
nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy
nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v
den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

§ 68

(1) Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u
dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o
pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků
průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen
tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.

(2) Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od
nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby podle odstavce 1.

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí
zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického
vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti
práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením
závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,
který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto
nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

 

 
1. 1. 2017


TOPlist