Dohoda o provedení práce - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

 

[Jméno a příjmení zaměstnavatele / název společnosti]

[datum narození / IČO]

[bytem / se sídlem]

v případě, že je zaměstnavatelem právnická osoba:

[zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345]

[zastoupená jednatelem Janem Novákem]           


(dále jen „zaměstnavatel")


a


[Jméno a příjmení
]

rodné číslo [……]

bytem [ulice, č.popisné, PSČ, Obec]


(dále jen "zaměstnanec")

 


uzavírají tuto


dohodu o provedení práce:

 

1. Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele bude vykonávat [administrativní práce / specifikace konkrétního úkolu].

2. Dohodnutá práce bude vykonávána od [1.2.2018] do [1.10.2018].

3. Místem výkonu práce bude [Praha].

4. Za řádně provedenou práci podle této dohody poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši [100] Kč za [každou odpracovanou hodinu / úkol specifikovaný v odst. 1 této smlouvy]. Nebude-li provedená práce odpovídat zadání, může zaměstnavatel odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit.

5. Odměna bude zaměstnanci vyplácena nejpozději do [5]. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla práce vykonána.

6. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel seznámil s předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu, a že byl v této oblasti řádně proškolen.

7. Zaměstnanec je povinen vykonat práci svědomitě podle svých sil a schopností, respektovat podmínky sjednané touto dohodou a dodržovat předpisy vztahující se k výkonu práce, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné pomůcky k výkonu práce a zajistit zaměstnanci osobní ochranné prostředky.

9. Tuto dohodu lze jednostranně zrušit písemnou výpovědí bez nutnosti uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začne běžet dnem doručení výpovědi.

10. Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jedno převzal zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

 

 

V Praze dne [1.1.2019]

 

 


Podpis zaměstnance                               Podpis a razítko zaměstnavatele

.............................                               ..............................................

[Jméno a příjmení]                                 [Jméno a příjmení  

 

 

CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE DOHODA PLNĚ CHRÁNÍ VAŠE PRÁVA?

PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM - ODBORNÍKEM NA PRACOVNÍ PRÁVO.


CENA ZA PRVNÍ KONZULTACI (do 20 minut): 450 Kč*

KONTAKT: 604 99 11 88, adam@tosovsky-advokat.cz 

 

Na zkušenosti těch, kteří tuto službu využili před Vámi, se můžete podívat zde (Google recenze), zde (Firmy.cz) nebo zde (Facebook). 

 

*Uvedená cena platí v případě konzultace prostřednictvím telefonu či emailu 

 

 

 

Stručný právní komentář advokáta Adam Tošovského:

Dohoda o provedení práce patří (společně s dohodou o pracovní činnosti) mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody upravuje zákoník práce v § 74 a násl. 

 

Hlavní výhoda využití dohody o provedení práce (z pohledu zaměstnavatele) spočívá v tom, že nezakládá účast na zdravotním a sociálním pojištění, čímž zaměstnavateli snižuje mzdové (a zčásti i administrativní) náklady. S účinností od 1. 1. 2012 však tato výhoda platí jen pokud odměna v jednom kalendářním měsíci nepřesáhne 10 000 Kč. V případě, že odměna překročí tuto částku, je z ní pojištění ve standardní výši odváděno. Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti navíc není pracovní doba omezena podmínkou maximálního limitu odpracovaných hodin ve výši poloviny stanovené týdenní pracovní doby, avšak podle ustanovení § 76 zákoníku práce nesmí zaměstnanec pro jednoho zaměstnavatele odpracovat na dohodu (či více po sobě uzavřených dohod) o provedení práce více než 300 hodin v jednom kalendářním roce.   

 

 

 

Právní úprava:


Zákoník práce:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

§ 74

Obecné ustanovení

(1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

(2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 

 

§ 75

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

 
§ 77

Společné ustanovení

(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasné přidělení,

c) odstupné,

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

e) překážky v práci na straně zaměstnance,

f) dovolenou,

g) skončení pracovního poměru,

h) odměňování (dále jen „odměna z dohody"), s výjimkou minimální mzdy, a

i) cestovní náhrady.

(3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.

(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

(5) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu.

(6) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

 1. 1. 2019


TOPlist