Rozhovor s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem

Pozvání ke krátkému rozhovoru přijal ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jiří Pospíšil. Zajímala nás hlavně reforma justice a několik nedávno avizovaných novel trestního řádu.

 

Pane ministře, jaké priority jste si vytyčil pro toto funkční období a - i když je na tuto otázku možná brzy - jak se Vám je daří plnit?

Při svém nástupu do funkce jsem si jasně uvědomoval potřebu včasných a účinných změn. Rezort spravedlnosti byl minulými vládami finančně i konceptuálně opomíjen a „zatěžován" příliš častými změnami ministrů. To se v konečném důsledku projevilo nedostatečným fungováním soudů, jejich neefektivitou a průtahy, absencí elektronických postupů v justici, špatnou situací ve vězeňství, archaičností a legislativní nedokonalostí některých kodexů.

Můj plán byl tedy zcela zřejmý, vlastně ani nemohl vypadat jinak - dosáhnout standardu efektivní justice moderního právního státu, přiblížit justici veřejnosti, dosáhnout toho, aby zákony a justiční aparát sloužily lidem, a nikoli obráceně, aby veřejnost pociťovala justiční oblast jako přátelské prostředí. Okamžitě jsme tedy nastartovali řadu změn, a těch, které se už podílejí na reformě justice nebo jsou těsně před nabytím účinnosti je opravdu slušná řádka - vzhledem k omezenému prostoru vyjmenuji jen některé z nejzásadnějších - trestní zákoník, elektronický platební rozkaz, obchodní zákon, insolvenční zákon a s ním spojený insolvenční rejstřík, realizace projektu elektronizace justice, množství procesních a profesních právních předpisů, jako jsou zákon o soudech a soudcích, zákon o vyšších soudních úřednících, exekuční řád, občanský soudní řád, dále reforma vězeňství, zákon o zabezpečovací detenci atd. - mohl bych tu jmenovat celé hodiny, každopádně důležité je, že všechny tyto kroky směřují k jedinému cíli, a tím je dobře fungující justice a její integrace do dnešní moderní Evropy.

Vlajkovou lodí mezi Vašimi plány se zdá být projekt eJustice. Můžete shrnout, jaké benefity projekt přinese právníkům i „laické veřejnosti"? Stihnete prosadit účinnost celého balíku těchto reforem do příštích voleb?

Realizace a zprovoznění celého projektu je natolik složitý proces, že jeho dokončení (i vzhledem k nutnému principu postupnosti) se plánuje na rok 2012. Jde dlouhodobou prioritu ministerstva spravedlnosti a přelomový projekt, který zaručí, že české soudnictví bude plně vyhovovat náročným požadavkům 21. století, a především lidem, kteří v tomto století rychlého přenosu informací a moderních technologií žijí.

Podstatou eJustice je účinné propojení soudů s dalšími institucemi státní správy a s veřejností prostřednictvím moderních informační technologií. O eJustici můžeme uvažovat ve dvou rovinách. V jedné rovině je to prostředek k usnadnění práce soudcům, advokátům, státním zástupcům i dalším profesionálům z oboru; díky eJustici dojde k osvobození od nezáživných mechanické a zdlouhavých úkonů, přičemž vznikne daleko více prostoru pro konkrétní odbornou činnost - např. u soudců - pro jejich posuzovací a rozhodovací činnost. Ve druhé rovině je to snaha vyjít občanům maximálně vstříc, vytvořit pro ně přátelské a přehledné prostředí, kde se budou moci snadno orientovat a bez obtíží a rychle řešit své právní problémy. Jsme si vědomi toho, že se lidé dostanou do kontaktu se soudy často ve vypjatých životních situacích, a proto se snažíme být občanům v takovýchto obdobích kvalitním a rovnocenným partnerem a pomocníkem.

Na ministerstvo nám nezřídka chodí dotazy občanů i novinářů, za nimiž lze vycítit nedůvěru nebo dokonce obavu, že se justice občanům oddálí, odcizí, že se v ní budou lidé ztrácet, nebudou jí rozumět apod. My jsme se ale snažili o systém, který přináší soudy do pohodlí našich domovů či kanceláří, který se nám přibližuje a otevírá. Už nebudeme muset hodiny přešlapovat na chodbách, už nebudeme muset čekat týdny a měsíce, až soudy provedou nezřídka jen triviální úkony, už nebudeme muset tápat a odhadovat, co se právě s naším případem asi děje. Nyní můžeme se soudy komunikovat prostřednictví svých počítačů, kdykoli se můžeme dozvědět všechny podrobnosti o našem případu a časová investice bude přitom minimální.

Ve světě na západ od nás hraje stále významnější roli institut mediace. Jak se díváte na význam mediace Vy a jak to vypadá se zákonem o mediaci, na kterém Váš resort pracuje?

Podle mého názoru je mediace velmi účinnou formu předcházení konfliktů a dosahování smírných dohod, přičemž dochází ke snížení počtu soudních žalob a zátěže soudů. Jde o alternativní metodu řešení sporů, která využívá přítomnost prostředníka neboli mediátora.

Co se zákona týče - byla ustanovena pracovní skupina, která má za úkol vypracovat do konce roku věcný záměr zákona, je tedy předběžné hovořit o čemkoli konkrétním. Obecně mohu říci, že se bude zákon zabývat mimosoudním řešení sporů jakožto záruky uspokojivého a oboustranně akceptovatelného řešení sporných vztahů.

V letošním roce se chystáte navrhnout novelu trestního řádu, která obsahuje tzv. institut prohlášení viny. Co to přesně znamená?

Znamená to, že pachatelé drobných krádeží nebo viníci dopravních nehod si budou moci navrhnout svůj vlastní trest. Pokud s ním bude souhlasit státní zástupce, nemuselo by se konat hlavní líčení u soudu. Taková je základní myšlenka. Jde totiž o to, že podle zkušeností z praxe se již dnes u bagatelních trestných činů doznávají pachatelé zhruba v 80 % případů a bude pro ně tedy nepochybně výhodné svou vinu prohlásit a moci si navrhnout trest, popř. způsob vypořádání náhrady škody. Zároveň s tím se podstatně zjednoduší a zrychlí soudní řízení. Možnost prohlásit vinu a navrhnout si trest bude u všech trestných činů vyjma trestných činů zvlášť závažných.

Další novelou TŘ, kterou čerstvě navrhujete, je zvýšení ochrany obětí závažnější trestné činnosti před nežádoucí medializací. Na jaké osoby se tento zákaz vztahuje a jaký bude postih za jeho porušení?

Podle této novely, kterou už schválila vláda, nebude možné zveřejňovat údaje o oběti mladší osmnácti let, pokud k tomu nedá souhlas její zákonný zástupce. Taková situace může nastat například při únosu, kdy je potřeba identifikovat oběť a uveřejnit v médiích její fotografii. Chráněni budou i dospělí, vůči kterým byl spáchán trestný čin kuplířství, trestný čin ohrožování mravnosti nebo některý z trestných činů proti rodině a mládeži, proti životu a zdraví nebo proti svobodě a lidské důstojnosti. Za porušení zákazu zveřejnění osobních údajů bude hrozit až milionová pokuta.

Cílem novely v tomto směru je poskytnout standardní evropskou úroveň v oblasti ochrany obětí trestné činnosti a zabránit tomu, aby byla oběť, která často trpí stresem a psychickými problémy, vystavována dalšímu psychickému stresu. Krom jiného chceme zabránit také tomu, že se veřejnost dozvídá z médií detailní informace nejen o samotné oběti, ale i o její rodině a soukromí.


Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.


 1. 3. 2008


TOPlist