Rozhovor s Marií Brejchovou, předsedkyní Unie podnikových právníků ČR

Mezi právnickými stavovskými organizacemi zaujímá zvláštní místo nejmladší z nich, Unie podnikových právníků ČR. S její předsedkyní jsme si popovídali o činnosti této organizace i o specifické práci podnikových právníků.

 

Mohla byste krátce představit Unii podnikových právníků ČR o.s. (UPP ČR), jejíž jste předsedkyní ?

Unie podnikových právníků ČR vznikla v roce 1990. Snaží se vytvářet pro své členy názorovou platformu pro konzultace a výměnu zkušeností a nahrazuje jim profesní komoru. Máme i mezinárodní kontakty, od roku 1999 jsme členem European Company Lawyers Association (ECLA).

Naší snahou je poskytovat celoživotní vzdělávání cílené na tuto profesní skupinu. Vzdělávání probíhá měsíčně na seminářích, zavedli jsme i tradici konferencí. Na jaře je to Podnikový právník, na podzim se vídáme v Brně na konferenci Právnický podzim pořádané ve spolupráci s PF MU. Tyto akce jsou otevřeny pro všechny zájemce. Práce v sekcích, která je určena jen členům, přináší možnosti diskuzí nad aktuálními problémy. Velmi aktivně pracuje energetická sekce a sekce pracovního práva. Podrobnější informace najdou zájemci na našich webových stránkách www.uppcr.cz .

Jaké jsou hlavní benefity pro právníky, kteří uvažují o členství v UPP ČR?

Hlavním hmatatelným benefitem pro naše členy je výrazná sleva na našich akcích, nabídka slev či akcí zdarma pořádaných ve spolupráci s našimi partnery či sponzory ECLA. Z našich webových stránek a z informačního bulletinu, který zasíláme členům emailem, se dozvědí o těch nejaktuálnějších nabídkách. Tuto oblast se snažíme dále rozvíjet, od loňského roku je to např. program výuky angličtiny pro právníky ECLALINGUA, chystáme i další - pro naše členy výhodnou - spolupráci s nakladatelstvími právnické literatury.

Z diskuzí s našimi kolegy zjišťuji, že rádi využívají možnost vzájemných setkávání jak v rámci akcí vzdělávání, tak i výměny zkušeností na semináři určeném pouze pro členy. To jim dává možnost poznat práci kolegů, získat vzájemné kontakty a zlepšit poskytování právních služeb jednomu klientovi - svému zaměstnavateli.

Jak dlouho už pracujete jako podniková právnička?

Jako podniková právnička pracuji již od ukončení fakulty. Tuto dráhu jsem si vybrala na rozdíl od svých spolužáků již během studií a myslím si, že mi ze všech právnických profesí nejvíce vyhovuje. Mnohé se za tu dobu v naší profesi změnilo, ale myslím si , že postavení podnikových právníků se posiluje v celé Evropě, kdy si firmy uvědomují význam právníka spojeného se zájmy a odborností zaměstnavatele. Tomu chce napomáhat i UPP ČR. Proto je tak výrazná snaha národních asociací i celé ECLA o legal privilege v souvislosti s případem AKZO Nobel.

Jaká jsou hlavní specifika práce podnikového právníka, např. oproti advokacii?

Specifičnost práce podnikového právníka je v poskytování právního servisu pro jednoho klienta, z čehož plynou zřejmé výhody proti advokátní službě jak pro právníka tak pro firmu. Znamená to , že právník má lepší orientaci v podniku, osobní vazby na jednotlivé zadavatele služby, dlouhodobá spolupráce je pak efektivnější a má na co navazovat. Vědomí přítomnosti právníka pro případ řešení okamžitých problémů dává jistotu internímu klientovi i vedení firmy. Stále cítíme znevýhodnění oproti advokacii v otázce náhrady nákladů soudního řízení v případě zastoupení podnikovým právníkem. Považujeme za nutné se k této otázce opětovně vrátit a snažit se najít cestu pro odstranění tohoto nepoměru. Budu ráda, když se někdo ze čtenářů k tomuto ozve a aktivně nám pomůže věc řešit.

Vaším zaměstnavatelem je Pražská energetika, a.s. (PRE). Jak se Vaši nadřízení dívají na Vaše aktivity v UPP ČR ? Považují to za určitý druh pozitivní reklamy, nebo naopak na tuto činnost hledí jako na určité potenciální zanedbávání povinností ve vlastní firmě?

To je velmi důležitá otázka. Pokud by můj zaměstnavatel mé působení v UPP ČR a v ECLA nepodporoval, byly by i moje možnosti a aktivity velmi omezené. Ale můj zaměstnavatel si velmi dobře uvědomuje, že této podpory nezneužívám. Naopak chápe moji funkci i jako propagaci firmy a já se snažím toto naplnit. Navíc si je vědom, že své pracovní úkoly plním. Je mnohdy obtížné skloubit funkci poradce generálního ředitele a řízení právní služby spolu se studiem a aktivitami v UPP ČR. V době, kdy jsme v PRE realizovali unbundling, měla jsem si plnit své povinnosti při studiu LL.M. a rozjížděli jsme další aktivity UPP, jsem vše nemohla zvládat bez podpory zaměstnavatele a také rodiny.

Ale musím říci, že mám velkou podporu kolegů z Výkonného výboru a Rady UPP ČR, mých kolegů z PRE, kteří mi pomáhají v této dobrovolnické práci, a těm musím poděkovat. A pak nastane chvíle, kdy se mohu radovat, že to úsilí má nějaký výsledek. Například , když se nám podařilo zařadit jako další profesní sdružení mezi partnery soutěže Právník roku. Měla jsem tu čest být v porotě a předávat na lednovém galavečeru v Bobycentru jednu z cen. Stejně tak mě těší, když nám přijde přihláška od nového člena nebo když se naším členem stane další významná firma. Je to výsledek práce nás všech v Unii podnikových právníků.

Když už jsme se zmínili o PRE, jaký je Váš názor na současnou reklamní kampaň společnosti ČEZ, která se do PRE lidově řečeno „naváží" ?

Otevřený trh s elektřinou, kdy každý může svobodně volit svého dodavatele, přináší logicky konkurenční boj. Vzhledem ke specifičnosti dodávky elektřiny si hranici, kam až chce zajít při získávání zákazníků, musí uvážit každý sám, i když pro to jistě využije i právní posouzení. Pražská energetika, a.s., dlouhodobě deklaruje prozákaznickou orientaci svých služeb. Myslím si , že pokud tuto strategii převezmou i ostatní obchodníci, bude to pro zákazníka vždy lepší. Jinak z pohledu právníka konstatuji, že jde o velmi zajímavý problém z oblasti práva, která získává v mnoha odvětvích na významu. I proto se této otázce bude věnovat naše vzdělávání.

Můžete se ještě na závěr krátce zmínit, jaké akce chystá UPP ČR v letošním roce?

Můžeme všechny pozvat na 20.3.2008 na seminář Patenty a ochranné známky. 3.dubna se uskuteční naše výroční konference Podnikový právník 2008, kde mimo jiné vystoupí např. JUDr. Passer z Nejvyššího správního soudu, k vybraným otázkám daňové novely Ing. Dana Trezziová. Účast přislíbil prezident ECLA Paul de Jong, který bude informovat o nejaktuálnějším stavu sporu AKZO Nobel , tj. otázce legal privilege. Pozvánku naleznete zanedlouho na www.uppcr.cz .

Na přelom května a června chystáme seminář Reklamní právo s JUDr.Filipem Wintrem a na 16.-17.5. připravujeme seminář pro členy UPP ČR. Těším se, že se potkáme na některé z naší akcí.


Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.


 10. 3. 2008


TOPlist