Čeho si na studentech ceníme nejvíce? Rozhovor s Lubošem Nevrklou, partnerem AK Mališ Nevrkla Legal

Před více než třemi lety vyšel na našem portálu rozhovor se známým pražským advokátem Danielem Mališem. Od té doby se jeho advokátní kancelář rozrostla a změnila název i právní formu z původní Daniel Mališ & Partners na Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o. Pozvání k dalšímu rozhovoru tentokrát přijal JUDr. Luboš Nevrkla, PhD.


Mohl byste úvodem zmínit, co důležitého se ve Vaší advokátní kanceláři za uplynulé tři roky událo?


Významným milníkem v dalším rozvoji naší advokátní kanceláře v tomto období se samozřejmě stala její transformace na společnost s ručením omezeným, k níž došlo k 1. červenci 2009. Tento krok byl logickým vyústěním prohlubující se spolupráce mezi mnou a Danielem Mališem. Jedním z důležitých cílů transformace bylo poskytnout jak našim zaměstnancům, tak i klientům větší jistotu v souvislosti se stabilitou a dalším fungováním kanceláře. Současně nám nová právní forma poskytuje dobrou základnu pro další expanzi a zvyšuje šance u korporátní klientely, která nezřídka není ochotna spolupracovat na větších projektech pouze se samostatně působícími advokáty. Tato neochota vyplývá buď z interních či koncernových pravidel klientů, či z obavy, že samostatný advokát nebude případně mít dostatečnou kapacitu na rozsáhlejší projekty.

Již několik měsíců po zmíněné transformaci se projevila nutnost získat pro kancelář větší prostory, abychom mohli nadále rozšiřovat náš tým a byli tak schopni zvládat narůstající objem požadavků našich klientů. Vzhledem k tomu, že nám vyhovuje kombinace moderní kancelářské budovy, ale zároveň klidné lokality, uvítali jsme možnost přestěhovat se do nových prostor o zhruba dvojnásobné podlahové ploše v rámci stejné budovy. Adresa kanceláře tak zůstala stejná. 

V návaznosti na zvyšující se objem právní práce jsme také v posledních třech letech rozšířili náš tým, a to z deseti na současných patnáct osob. Podařilo se nám získat další kvalitní koncipienty i pracovníky v oblasti administrativní podpory. V loňském roce náš tým posílila na pozici Development Managera Lucie Burdová, která má na starosti strategii dalšího rozvoje kanceláře a marketing, zejména oblast PR a personalistiky.

Rostoucí kancelář s sebou nese potřebu neustálého výběru nových spolupracovníků. Je pro Vás důležité vychovávat si právníky již od studií a co na uchazečích-studentech vlastně nejvíce oceníte?

Pro každou advokátní kancelář je získávání kvalitních nových koncipientů nikdy nekončící činností nezbytnou pro její dlouhodobé fungování. Ačkoliv by se mohlo zdát, že v současné době by neměl být problém vybrat si z dosti značného počtu absolventů, kteří každoročně opouštějí české právnické fakulty, jejich kvantita bohužel automaticky nezaručuje jejich dostatečné odborné schopnosti a ochotu na sobě tvrdě pracovat. Vzhledem k tomu, že naše kancelář se snaží poskytovat právní služby vysoké kvality, odráží se tato skutečnost též ve vyšších nárocích, které na koncipienty klademe. 

Samozřejmě z našeho pohledu je ideální, pokud máme možnost si budoucí koncipienty „vychovat" již během doby jejich studia. Působení studentů na pozici právních asistentů jim umožňuje seznámit se s chodem a fungováním naší kanceláře, osvojit si základní postupy a získat praktické zkušenosti s aplikací práva, s přihlédnutím k ročníku, v němž studují. Na druhé straně nám takové působení studentů umožňuje lépe je poznat a naučit je samostatnému a pečlivému plnění zadaných úkolů. 

Základními předpoklady pro práci studenta v naší kanceláři jsou nadprůměrné studijní výsledky a dobrá znalost anglického jazyka. Student by měl rovněž být samostatný, přistupovat k plnění úkolů proaktivně a být schopen o zadaném úkolu přemýšlet. Vzhledem k tomu, že poskytování právních služeb je založeno na interakci s klienty, měl by uchazeč být též komunikativní a v neposlední řadě pečlivý. 

Jak studentům ve Vašich očích pomůže účast na studentských soutěžích typu Moot Court, Essay Competition apod., aktivní činnost ve spolcích jako Elsa, Všehrd či absolvování stáže v zahraničí?

Účast na různých studentských soutěžích je z našeho pohledu jedním z indikátorů, že student má o právo skutečně zájem a snaží se získat v oboru další dovednosti nad základní rámec, který poskytuje samotná výuka na vysoké škole, a vnímáme ji pozitivně. Rovněž aktivní činnost ve spolcích naznačuje ochotu studenta věnovat svému rozvoji více úsilí. Například díky dlouhodobé spolupráci se studentským sdružením ELSA máme dobrou představu o jeho fungování a přínosu pro osobní rozvoj studentů, kteří v něm působí. Na druhé straně je však nutno uvést, že účast na těchto aktivitách není sama o sobě zárukou toho, že uchazeč bude splňovat naše vysoké požadavky.

Co se týká zahraničních stáží, tyto obecně vnímáme pozitivně. Jejich absolventi si často vylepší své jazykové znalosti, včetně právnické terminologie, což je samozřejmě přínosné. Účast na zahraniční stáži zpravidla předpokládá též samostatnost a schopnost přistupovat prakticky k řešení problému. 

Jak se Vám daří získávat kvalitní koncipienty? Zůstávají u Vás i po absolvování advokátních zkoušek, resp. čím je motivujete, aby pracovali právě pro Mališ Nevrkla Legal?

Jak jsem již zmínil, získávání kvalitních koncipientů není nijak snadné. Jedním z nejúčinnějších nástrojů, který se nám v tomto ohledu osvědčil, je osobní setkání se studenty v rámci Job-fair Kontaktů pořádaných sdružením ELSA. Studenti zde mají možnost seznámit se s několika advokátními kancelářemi, my naopak máme příležitost osobně komunikovat se studenty, kteří mají zájem pracovat v advokacii, ať již během studia, nebo po jeho absolvování. Osobní setkání je velmi důležité pro vyhodnocení budoucí možné spolupráce. 

Naše kancelář preferuje dlouhodobou spolupráci se studenty. V ideálním případě studenti u nás začínají na pozici právních asistentů, po absolvování studia pokračují jako koncipienti a po složení advokátních zkoušek zůstávají jako advokáti. Snažíme se samozřejmě, aby kvalitní členové týmu v naší kanceláři zůstávali i po advokátních zkouškách a náš pracovní kolektiv tak byl stabilní. 

Jsem přesvědčen, že hlavní motivací pro práci koncipienta v advokátní kanceláři by měla být možnost naučit se co nejvíc pro svoji budoucí činnost v advokacii. V tomto ohledu se snažíme našim koncipientům dávat intenzivní zpětnou vazbu k výsledkům jejich práce a zapojovat je do řešení stále složitějších kauz, abychom jim umožnili odborný růst a rozvoj jejich schopností. Nedílnou součástí motivace je samozřejmě odpovídající finanční ohodnocení. Snažíme se rovněž vytvářet příznivé pracovní prostředí a zachovat si osobní přístup ke každému členu našeho týmu, což se nám s ohledem na střední velikost naší kanceláře daří.

Být partnerem advokátní kanceláře znamená být nejen právníkem, ale zároveň také podnikatelem a manažerem. Jak těžké je skloubit všechny tyto pozice a kolik času z Vaší pracovní doby musíte denně věnovat ostatním, tj. „neprávním" činnostem?

Být partnerem kanceláře opravdu znamená věnovat se vedle právnické práce též dalším organizačním a manažerským činnostem. Obě tyto činnosti je nutné přiměřeně vybalancovat, nelze totiž upřednostňovat jen jednu z nich a druhou zcela opomíjet. Najít rozumný kompromis však není jednoduché. Člověk se také musí naučit úkoly v přiměřeném rozsahu delegovat na jiné, neboť není možné zastat vše sám. 

Naštěstí díky kvalitnímu podpůrnému týmu lze značnou část běžných organizačních záležitostí s důvěrou svěřit jeho členům, takže se s kolegou Mališem můžeme věnovat spíše jen řešení zásadnějších otázek. I přesto mi však tyto „neprávní" činnosti zabírají průměrně cca 10-15 % pracovní doby. 

Děkujeme za rozhovor.


27. 6. 2012


TOPlist